Einde vorige eeuw (!) bestond in het Brugse nog de Harley shop S&T, een filiaal van de Gentse zaak van 'Heavy'. Daaraan verbonden waren 2 HOG chapter's (Harley Owners Group). Met het wegvallen van S&T Brugge verdween ook het ‘Bruges Chapter’, en hadden rijders uit het Brugse (en grote omgeving) nog maar weinig mogelijkheden om georganiseerd in groep te gaan rijden.

 

Onder impuls van de vorige HUG voorzitter, die op vandaag de titel ere-voorzitter mag dragen, werden toen toerrijders van diverse merken verzameld in een oorspronkelijk naamloze groep. De plaats van vertrek was de toenmalige bowling in Damme, thans restaurant.

Na enige tijd groeide het aandeel van de Harley-Davidson’s, en bijna ongemerkt bleven andere merken ook stilaan achterwege.

In 1998-1999 werd dan ook besloten om zich van toen af aan te beperken tot uitsluitend Harley Davidson’s. Naarmate deze groep groeide werd stilaan ook de nood gevoeld aan meer inspraak en structuur.

In het jaar 2000 werd dan ook onder de aangesloten rijdende leden een bestuur verkozen, en werd de ‘HARLEY UYLENSPIEGHEL GROEP Damme-Belgium’ of kortweg ‘HUG’ boven de doopvont gehouden. Later werd door de Engelstalige betekenis van de afkorting nog de slogan “HUG your Harley”  toegevoegd.

 

Er werd voor dit soort benaming gekozen om duidelijk het toerrijderaspect in de verf te zetten. Om dezelfde reden werd ook doelbewust het woord “club” vermeden. De HUG is immers een groep gebaseerd op wederzijdse verdraagzaamheid en respect voor mens, dier en milieu. Het voornaamste doel is gezamelijk in een ontspannen sfeer met de Harley te gaan toeren. In de HUG is er zeker geen plaats voor asociaal gedrag en egotripperij. Het wat ludieke ‘Uylenspieghel’ verwijst dan ook niet alleen naar de plaats, Damme, waar de club ontstaan is, maar moet tevens het sociale profiel van de groep en zijn leden uitstralen.

Die leden kunnen zonder probleem van alle mogelijke sociale niveau's, ras, gezindheid, religie, enz. komen, zolang zij zich schikken naar de gedragscode en regels vastgelegd in onze statuten en huishoudelijk reglement.

In de afgelopen jaren waren reeds een 80-tal mannen en vrouwen uit West- en Oost-Vlaanderen één of meerdere jaren lid van de HUG. Het merendeel van hen verdween omdat ze op een bepaald ogenblik stopten met Harley-rijden, dikwijls om familiale redenen of leeftijd. Een minderheid omdat bvb. de afstand te groot blijkt te zijn, of wegens andere diverse oorzaken.

Zoals wellicht bij veel verenigingen volgt het ledenbestand een zaagtandcurve: in het begin van het nieuwe jaar vallen soms enkelen om de vermelde redenen af, in de loop van het jaar begroeten we dan weer een aantal nieuwe kandidaat-leden. Het totale ledenaantal situeert zich normaal tussen de 20 à 30, waarvan een 10-tal de ‘harde kern’ vormt, wat betekent dat die rijders frekwent bij de meeste activiteiten aanwezig zijn. Anderen komen regelmatig, tot af en toe.

Er zijn geen verplichtingen om te rijden of een minimum aantal ritten mee te rijden, iedereen is vrij om aanwezig te zijn of niet.

Dit heeft ook te maken met de geografische spreiding: leden komen uit een straal tot meer dan 50 km, wat meteen ook de nood aan het bestaan van onze groepering bewijst. De leeftijd van het merendeel der leden situeert zich tussen de 40 en 60 jaar, en er waren oorspronkelijk ongeveer 15% vrouwelijke rijders. Echter de laatste jaren zijn er meerdere vrouwelijke rijders bijgekomen en zit dit percentage heden op ongeveer 40%! Dit geeft duidelijk aan dat, net zoals in andere clubs, meer en meer vrouwen met de moto gaan rijden en dat kunnen we alleen maar toejuichen!

Het bestuur bestaat momenteel uit 3 mannen en 1 vrouw, met inbegrip van onze ere-voorzitter. 

Er wordt niet echt aan actieve ledenwerving gedaan, maar wie graag zou aansluiten bij de HUG kan wel eerst als outsider 2 maal meerijden, kwestie van even de sfeer te kunnen opsnuiven (en dit voor beide kanten). Nadien kan eventueel het kandidaat-lidmaatschap aangevraagd worden, wat loopt tot de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering in februari of maart, waar het lidmaatschap zogoed als altijd wordt bekrachtigd …

Vroeger werd er traditioneel verzameld op de markt in Damme, doordat ons vaste stek gesloten is en een groot deel van de leden niet meer direct in de buurt van Damme wonen, hebben wij beslist om uit te kijken naar een nieuwe stek. Dit is na gezamenlijk overleg met bestuur en leden "De Zevende Hemel" geworden te Beernem, daar verzamelen we en wordt er overlegd naar waar de rit zal gaan.

Wij zullen de naam Damme in ons logo blijven voeren omdat de club daar ooit ontstaan is.

 

We houden contact met elkaar via mail of messenger. Via dit medium worden nieuwsberichten over de activiteiten van de club aan de leden meegedeeld. We hebben een facebook pagina : HUG Damme, waarop je de exploten van onze club kunt volgen.